Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

 

 

 

ÅRSMELDING FOR

AUKRUSTSENTERETS VENNER

FOR PERIODEN 26. MARS 2007 – 19. APRIL 2008.

 

I denne arbeidsperioden har styret hatt denne sammensetningen:

         Leder:                  Sigurd Thoresen, Alvdal

         N.leder:                Hans Sollid, Alvdal

         Sekretær:             Karin Platou, Alvdal

         Kasserer:             Ivar Eggestad, Alvdal

         Styremedlem:       Jan Greve, Oslo

         Styremedlem:       Heidi Hagesveen Hagen, Alvdal

 

         Varamedlem:       Liv Guri Eggestad, Alvdal

        

         Revisorer:            Øyvind Randen, Alvdal

                                      Johan Ragnar Eggen, Alvdal

 

I følge vedtektene skulle ett styremedlem vært oppnevnt av Styret for Aukrustsenteret. Det har ikke skjedd dette året.

 

Ett av våre æresmedlemmer, Arne T. Steigen, gikk bort dette året. Han var en av Kjell Aukrusts beste venner helt fra barnsben av og var best kjent som ”Bonden”. Han var mye omtalt og tegnet i Kjells bøker fra Alvdal. Han var en trofast og populær gjest på Aukrustsenteret både i forbindelse med arrangementer og ved bare ”å sjå innom”. Arne vil bli savnet i miljøet og vi lyser fred over hans minne.

 

Også dette året har den geografiske spredningen på styremedlemmene ( 1 medlem bosatt i Oslo) ført til vanskeligheter med å samle et fulltallig styre til møter. Det er avholdt 5 protokollførte styremøter. De fleste styremøter har således bare vært avholdt med lokale styrerepresentanter + varamedlem. Virksomheten i styret har foruten i de ordinære styremøter fungert gjennom tett og god kommunikasjon gjennom telefonsamtaler, e-post og samtaler ved ymse anledninger. For sekretæren vår har dataanlegget vårt skapt en del frustrasjoner og forsinkelser da det har sviktet flere ganger og nytt er innkjøpt. God hjelp til å løse problemene har vi hatt av Øyvind Randen. En stor takk til ham.

 

Nettsiden vår har vært et problem for oss fordi den har vært dyrt i drift og ikke tilgjengelig for oss redaksjonsmessig.  Dette har vi nå fått endret på. Øyvind Randen har også her vært til god hjelp. Sammen med Hans Sollid har han nå bygget opp en ny nettside www.aukrustsenteretsvenner.org som vi nå kan betjene og til enhver tid redigere selv. Hans Sollid er redaktør og sørger for at det alltid er aktuelt stoff der. Gjennom den ser det også ut til at vi har rekruttert mange nye medlemmer.

 

Venneforeningen har avviklet 2 fine arrangementer i Aukrustsenteret dette året, nemlig ”I dine fotefar” med Guren Hagen, Ove Røsbak og Frode Berntzen. Dette var 18. mai med bra oppslutning. Heidi Hagesveen Hagen opptrådte som Enkefru Engelschøn Glad og var kveldens vertinne.

Den andre var 14. november med Henning Sommero, Jon Pål Inderberg og Ove Røsbak. Også denne gang var det bra besøk og vi satt igjen med et lite overskudd fra begge arrangementene.

Sammen med Alvdal Idrettslag og Aukrustsenteret var vi medansvarlig for aktivitetsdagen ”Freske fraspark” ved Aukrustsenteret 24. mai. Heidi Hagesveen Hagen og Liv Guri Eggestad representerte oss i komiteen for arrangementet. De hadde  særlig ansvar for organiseringen av gamle leker/sangleker. Bygdekvinnelaget var en verdifull medspiller her. Takk til dem.

Arrangementet virket populært, samlet bra med folk og vil bli forsøkt arrangert på nytt først i mai d.å.

 

Handlingsplanen vedtatt på siste årsmøte har vært et viktig redskap for virksomheten gjennom året og i henhold til denne har vi:

-         Hatt en jevn og god økning i medlemstallet. Målet var å passeere 500. Dette

skjedde før jul. Senere er mange kommet til så i skrivende stund er vi 523 stk. som fordeler seg slik:

        1 konge, 1 ordfører, 2 æresmedlemmer, 82 livstidsmedl., 432 årsmedl.

293 medlemmer er utenbygds fra – herav 1 danske og 1 svenske, mens 230 er bosatt i Alvdal. Vi er spesielt fornøyd med god økning av medlemmer fra Alvdal.

      Karin Platou har en stor jobb med å holde medlemsregistret à jour til enhver

      tid og sørge for at medlemmene får ”Årets tegning”, medlemsbladet  m.m.

      etter hvert som kontingenten blir betalt.

 -    Medlemsbladet har fått navn, ”Kvisthølet”, og er i ferd med å finne en form   

vi er fornøyd med. Sannsynligvis vil 3-4 utgivelser pr år være det vi makter å utgi uten for store kostnader. Hans Sollid er redaktør.

-         Vi har nok ikke fått til den forventede kommunikasjon med Aukrustsenteret og dets ledelse og slik sett ikke vært det ”redskap” for senteret som er tenkt. Vi har heller ikke funnet noen god løsning på hvordan vi skal skaffe forventede midler til økonomiske bidrag m.m. til utviklingstiltak ved senteret. Her må kreativiteten skjerpes og medlemsmassen utfordres i tiden som kommer.

-         Tematuren ”I fælan hans Kjell i Italia” er nettopp avviklet som en medlemstur med 38 deltagere i samarbeide med Temareiser i Fredrikstad. Med Jan E. Hansen som guide ble dette en stor opplevelse og suksess for dem som var med. Det var en kar som kunne sitt fag og hadde evne til å formidle det på en måte som begeistret alle. Hansen er i tillegg til å jobbe for Temareiser også kulturmedarbeider i Aftenposten og bor mesteparten av året i Roma.

Arne Harald Maana var teknisk reiseleder og sørget for å få gruppen trygt inn og ut av landet, samt at han alltid var ”bakerste mann” i alle gatevandringer og dermed sikret at ingen ”falt av lasset”.

En senere evaluering bør ta stilling til om dette er et tilbud/tiltak som Venneforeningen bør/kan gjenta flere ganger.

-         Den økonomiske virksomheten er ikke blitt særlig utviklet. Våre inn-

tektskilder er fortsatt bare medlemskontingenten og overskudd fra arrangementer. Her er det utfordringer som neste styre må ta nærmere tak i.

Økt medlemsmasse og innsparinger på utgifter bl.a. til drifting av nettside har gjort at økonomien er bedre enn ved forrige årsmøte.

-         ”Den kreative galskapen” må en kunne si at iallfall er ivaretatt gjennom

gjennomføringen av Italia-turen. Hvem hadde trodd at noe slikt skulle kunne bli realisert? Ellers er Helge Ness stadig en god støttespiller når det gjelder

kreative innspill og forslag. Med Kjell Aukrust som motivasjonsfaktor bør det være mye å spille på i framtiden også.

-         Ideen om å utvikle egen(e) ”vennedag(er)” er ikke vesentlig utviklet, men de fleste av våre tiltak/arrangementer er profilert med medlemskapsfordel og Italia-turen var primært kun tilbudt til medlemmer.

-         Styret har på tampen vurdert organisasjonsmodellen og mener det bør vurderes reduksjon av antall styremedlemmer for å gjøre styret lettere å samle og dermed bli mer effektivt. For bedre å betjene medlemmer utenfor Alvdal kan det oppnevnes grupper /personer i enkelte områder som kan operere som ambassadører for foreningen og senteret. Årsmøtet vil bli bedt om å ta stilling til dette.

   

Styret takker medlemmene, Aukrustsenteret ved sine ansatte og sitt styre, våre forretningsforbindelser og andre for samarbeide gjennom dette driftsåret og utfordrer alle til å bidra på best mulig måte for at 2008 skal bli et så godt driftsår som mulig for Venneforeningen og derigjennom Aukrustsenteret.

 

Alvdal, 16. april 2008

På vegne av Aukrustsenterets Venner

 Sigurd Thoresen

Leder

Tilbake til åpningssida