Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

 

Protokoll fra årsmøte i Aukrustsenterets venner

Lørdag 19. april 2008

 

Leder ønsket de fremmøtte velkommen.

Ett av våre æresmedlemmer, Arne ”Bonden” Steigen, har gått bort dette året og forsamlingen æret han med 1 minutts stillhet.

 

Sak 1 Åpning og konstituering

Valg av møteleder: Sigurd Thoresen

Valg av referent: Karin Platou

Valg av to til å underskrive protokollen: Olov Tømte og Leiv Skare

 

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

 

Sak 2 Årsmelding

Leder tilføyde at det i medlemsmassen ligger et betydelig ubrukt potensiale. Utfordringen er å få utnyttet det til beste for venneforeningen og Aukrustsenteret.

Hans Jacob Bull, styreleder i Aukrustsenteret, hadde følgende tilføyelser:

  • senterets representant i styret for Aukrustsenterets Venner er Helen Kveberg Paaske
  • alle parter skal gjøre en innsats for å få til et nærmere samarbeid mellom Aukrustsenteret og Venneforeningen
  • utfordret styret til å tenke alternative tiltak for å trekke flere til årsmøtene og som besøkende til Aukrustsenteret

 

Gunn Hvamstad, daglig leder av Aukrustsenteret, ønsket å få e-postadresser til medlemmene for på den måten sende medlemmene info om senterets aktiviteter.

 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med ovennevnte kommentarer.

 

Sak 3 Regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet som viser en beholdning på

kr. 67.925,36. Revisorberetningen ble lest opp.

Hans Jacob Bull kommenterte, som på fjorårets årsmøte, at innbetalingen fra livsvarige medlemmer ikke bør inngås i driften.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent

 

Sak 4 Fastsetting av kontingent for 2009

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak: Årskontingent settes til kr. 200 og livsvarig medlemskap til

kr. 1750

 

Sak 5 Handlingsplan

Handlingsplanen ble utdelt.

Diskusjonen dreide seg om følgende punkter:

  • behov for å samkjøre utsending av info fra Venneforeningen og Aukrustsenteret
  • vennedag/er
  • venneforeningens engasjement i forbindelse med utvikling av Grimshaugen, herunder økonomisk bidrag.
  • hvordan Venneforeningen kan bidra til at flere besøker Aukrustsenteret

 

Handlingsplanen ble deretter stemt over punkt for punkt.

Punkt 1 Enstemmig vedtatt

Vedtak: Fortsette arbeidet med å øke medlemstallet

 

Punkt 2 Styrets forslag falt. Og følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Vedtak: Gjennomføre ordning med bedriftsmedlemskap

 

Punkt 3 Styrets forslag ble vedtatt, men styret må konkretisere innholdet.

Vedtak: Gjennom konkrete tiltak bidra til å gjennomføre foreningens målsetting om å fremme kjennskapen til og interessen for Aukrustsenteret, styrke og støtte Aukrustsenterets aktiviteter og uvikling, bidra til å holde Kjell Aukrusts allsidige produksjon aktuell og levende og være en arena for mennesker som vil dyrke Kjell Aukrusts kunst og humor (kreativ galskap)

Det opprettes samlet oversikt over e-postadresser til medlemmene til bruk for senteret og venneforeningen.

 

Punkt 4 Styrets forslag falt. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Vedtak: Det arrangeres vennedag i 2009.

 

Gunn Hvamstad orienterte litt om planer for 2009. Noe av dette kan knyttes til vennedagen. Senteret og venneforeningen samarbeider om innholdet. Aukrustsenterets Venner feirer 5 års jubileum i juni 2009. Det kan være aktuelt å knytte vennedagen til dette.

 

Sak 6 Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker utenom styrets egne forslag til vedtektsendringer. Disse ble enstemmig vedtatt.

 

 

§ 6 Regnskap og revisjon

Vedtak: Revisorene velges for 2 år, men slik at ett medlem er på valg hvert år

 

§ 7 Årsmøte

Vedtak: Årsmøte velger valgkomité på 2 medlemmer for 2 år, men slik at ett medlem er på valg hvert år

 

Styret redigerer vedtakene inn i vedtektene.

 

Sak 7 Budsjett

Kassereren la frem forslag til budsjett.

Vedtak: Budsjett for 2008 vedtatt

 

Sak 8 Valg

Følgende valg ble gjennomført og alle valg var enstemmig:

To styremedlemmer for 2 år: Sigurd Thoresen, gjenvalg, og Tone Dalløkken, ny

Leder for 1 år: Sigurd Thoresen, gjenvalg

To varamedlemmer for 1 år: Magnvor Strypet Nilsen og Leiv Skare

To revisorer: Øyvind Randen for 1 år, gjenvalg, Jan Løkken for 2 år, ny

Valgkomité: Ivar Eggestad, for 1 år og Arne Harald Maana for 2 år

 

 

Leder Sigurd Thoresen takket av de avtroppende medlemmene Jan Greve og Ivar Eggestad og varamedlem Liv Guri Eggestad.

  

Olov Tømte                                                               Leiv Skare

Tilbake til åpningssida