Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

Medlemskap  Vedtekter  Aktiviteter  Årsmøter  Årsmeldinger  Kontakt oss!  Nyhetsbrev

Styret  Handlingsplan  Postkassa  Nystumoen  Bilder  Startsiden

VEDTEKTER for Aukrustsenterets Venner

 §1  FORMÅL

 Aukrustsenterets Venner, stiftet 14. juni 2004, er en frittstående og landsomfattende forening med formål å vekke interesse for og skape økt forståelse for Kjell Aukrust sin kunst og den kunstnerarv Kari og Kjell Aukrust har gitt til Alvdal kommune og tilgjengeliggjort gjennom byggingen av Aukrustsenteret.

 Foreningen skal gjennom et lokalt og nasjonalt engasjement

-         fremme kjennskapen  til og interessen for Aukrustsenteret

-         styrke og støtte Aukrustsenterets aktiviteter og utvikling

-         bidra til å holde Kjell Aukrusts allsidige produksjon aktuell og levende

-         være en arena for mennesker som vil dyrke Kjell Aukrusts kunst og humor (kreativ galskap).

 § 2 MEDLEMSKAP

 Aukrustsenterets Venner  tilbyr medlemskap til enkeltpersoner. Disse kan også tilbys ”livsvarig medlemskap”. Det vil si det betales en engangskontingent som tilsvarer årlig medlemskontingent  x 10.

Styret kan vedta og opprette tilbud om organisasjons-/institusjons-/bedriftsmedlemskap. Kontingent og rettigheter for slike forhandles fram av styret i hvert tilfelle.

Æresmedlemskap, VIP-medlemskap og lignende tildeles av styret etter egne retningslinjer.

Medlemskap oppnår en ved å akseptere  foreningens vedtekter og å betale medlemskontingent.

Årskontingenten følger kalenderåret og fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 3 OPPGAVER OG MYNDIGHET

 Aukrustsenterets Venner skal ha som viktig mål å skaffe økonomiske midler til spesielle tiltak ved/for museet.

Aukrustsenterets Venner skal informere medlemmer og andre om senterets eksistens og virksomhet  ved å bruke de midler som er best egnet.

Styreleder og/eller den han/hun bemyndiger kan uttale seg  til media og andre om saker innen

Foreningens arbeidsfelt.

§ 4 STYRET

Aukrustsenterets  Venner ledes av et styre på  5-7 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Ett av styremedlemmene skal oppnevnes av Styret for Aukrustsenteret.

Leder av styret oppnevnes for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer oppnevnes for  2 år, men alternerende slik at 3-4 styremedlemmer velges hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Minst halvparten av styremedlemmene skal være bosatt i Alvdal.

Følgende kan møte i styret med tale- og forslagsrett:

-         1 representant fra administrasjonen ved Aukrustsenteret

-         1 representant fra Aukruststiftelsen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % er tilstede. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Utenom ledervervet konstituerer styret seg selv.

Styret skal lede foreningen etter bestemmelsene i disse vedtektene og etter beslutninger vedtatt på årsmøtet.

§ 5 DISTRIKTSKONTAKTER/GRUPPER

 Styret kan vedta å oppnevne distriktskontakter eller undergrupper i større byer eller landsdeler om det viser seg å være behov for det.

 § 6  REGNSKAP OG REVISJON

 Regnskapet følger kalenderåret og årsmøtet oppnevner revisor.

Regnskapet legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Styrets leder attesterer alle utgiftsbilag og har sammen med kasserer prokura (fullmakt til å bruke av foreningens midler i samsvar med fattede vedtak).

Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser.

Årsmøtet kan pålegge styret å utarbeide budsjett.

§ 7  ÅRSMØTE

 Årsmøtet avvikles hvert år i samband med en markering av Kjell Aukrusts fødselsdag 19. mars.  Innkalling  skal skje innen 1. mars.

Årsmøtet skal:

-         Godkjenne årsrapport

-         Godkjenne årsregnskap

-         Behandle innkomne saker og vedta rammer for neste års virksomhet

-         Behandle eventuelle vedtektsendringer.

-         Fastsette kontingent  for neste periode

-         Velge styre og leder for neste periode.

Styret fastsetter frister for frasigelser av verv og innsending av saker til behandling.

Styret kan vedta å oppnevne egen valgkomité.

 §  8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 30 medlemmer krever det.

Møtet innkalles av styret med 14 dagers varsel og bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles.

 §  9 VEDTEKTSENDRINGER

 Vedtektsendringer kan kun gjøres på ordinære årsmøter og må ha minst 2/3 flertall for å bli godkjent. 

§ 10 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare skje etter behandling på 2 ordinær årsmøter og med ¾  flertall av frammøtte.

Ved oppløsning skal alle aktiva tilfalle Aukrustsenteret.

Disse vedtekter er  10. juni 2004, etter fullmakt, godkjent av styreleder i Aukrustsenteret, Hans Jacob Bull.

 Vedtektenes § 6 første setning ble endret av årsmøtet 2006.

Tilbake til åpningssida